Statement of Handling Personal Data

 

 

Please opt-in by checking the box to receive communications from Fujitsu group on our services, offerings and future events going forward.

 I agree that the Fujitsu group may collect, disclose, and process my personal data for marketing purposes, including the tracking of my access to e-mail and URL links therein, either by itself or through third parties. Such third parties will be subject to contractual obligations of confidentiality and security. I agree that my personal data may be transferred to or accessed from locations outside my country/region in compliance with applicable data transfer laws, including to the USA and to Japan.

 I opt-in and I understand that I may revoke this consent at any time through Unsubscribe form.

 Further information can be found in each country/region's data protection policy below.
Global / Singapore / Thailand / Vietnam / Philippines / Malaysia / India / Taiwan / Hong Kong / China  

Residents of Germany, Austria and Switzerland shall click here.
Residents of the United Kingdom and European Economic Area except for Germany, Austria and Switzerland shall click here.
Residents of Americas countries shall click here.
Residents of Japan shall click here.
Residents of Oceania countries shall click here.

 

Local language for Thailand:

กรุณาเลือกปุ่ม “ยินยอม” โดยกดคลิกที่กล่องข้อความด้านล่างเพื่อรับการติดสื่อสารจาก Fujitsu Group เกี่ยวกับการบริการ ข้อเสนอและกิจกรรมในอนาคต

ฉันตกลงว่า Fujitsu Group สามารถเก็บรวบรวม เปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาด รวมถึงการติดตามข้อมูลการเข้าถึงอีเมล์และลิงค์ตาม URL ด้านล่างนี้ ไม่ว่ากระทำโดย Fujitsu Group หรือโดยบุคคลที่สาม ในการนี้บุคคลที่สามดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พันธกรณีเรื่องการรักษาความลับและความปลอดภัย ฉันตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของฉันอาจถูกโอนออกหรือถูกเข้าถึงจากสถานที่นอกประเทศหรือภูมิภาคของฉันโดยเป็นไปตามกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการโอนข้อมูล ซึ่งรวมถึงกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น

ฉันตกลงให้ความยินยอม และเข้าใจว่าฉันสามารถเพิกถอนการให้ความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ผ่านข่องทาง Unsubscribe form.

ข้อมูลอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศต่าง ๆ ด้านล่างนี้
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

Local language for Indonesia:

Apabila anda menyetujui untuk menerima komunikasi terkait layanan, penawaran dan hal terkait dengan Fujitsu group di masa mendatang, silakan centang kotak di bawah ini

Saya menyetujui bahwa Fujitsu group dapat memperoleh dan memproses data pribadi saya untuk tujuan pemasaran, termasuk melakukan pelacakan terhadap surel dan tautan yang terdapat didalamnya, baik secara sendiri maupun melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut akan terikat oleh kontrak kewajiban kerahasiaan dan keamanan dan tidak akan menggunakan data pribadi untuk selain dari tujuan yang disebutkan disini. Saya setuju bahwa data pribadi saya mungkin akan ditransfer kepada atau diakses dari lokasi di luar negara/wilayah saya sesuai dengan peraturan terkait pemindahan data yang berlaku, termasuk untuk AS dan Jepang.

Saya memilih dan menyetujui bahwa saya dapat mencabut persetujuan ini pada setiap saat melalui Unsubscribe form.
Informasi lebih lanjut dapat anda temukan pada peraturan perlindungan data kami

 

Local language for Malaysia:

Sila tandakan kotak semak di bawah untuk menerima komunikasi daripada Fujitsu dan kumpulan syarikatnya mengenai perkhidmatan, tawaran produk dan peristiwa di masa hadapan.

Saya bersetuju bahawa Fujitsu dan kumpulan syarikatnya boleh memproses data peribadi saya untuk tujuan pemasaran, termasuk penjejakan akses saya ke e-mel dan pautan URL yang terkandung dalamnya, sama ada secara sendirinya atau melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut akan tertakluk kepada tanggungjawab kontrak kerahsiaan dan keselamatan. Data peribadi saya mungkin di pindah atau diakses dari lokasi di luar negara / wilayah saya mengikuti undang-undang pemindahan data yang terpakai, termasuk ke USA dan Jepun.

Saya menerima dan memahami bahawa saya boleh membatalkan persetujuan saya bila-bila masa melalui Unsubscribe form.
Maklumat selanjutnya boleh didapati di Polisi Data Peribadi kami.

 

Local language for Vietnam:

Vui lòng chọn tham gia bằng cách đánh dấu vào ô bên dưới để nhận thông tin liên lạc từ tập đoàn Fujitsu về các dịch vụ, đề xuất và các sự kiện trong tương lai của chúng tôi từ nay về sau.

Tôi đồng ý rằng tập đoàn Fujitsu có thể tự mình hoặc thông qua một bên thứ ba thu thập, tiết lộ, xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích tiếp thị, bao gồm cả việc theo dõi việc truy cập của tôi vào e-mail và các liên kết URL trong đó, Các bên thứ ba như vậy sẽ phải tuân theo các nghĩa vụ theo hợp đồng về bảo mật và an toàn. Tôi đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi có thể được chuyển đến hoặc truy cập từ các địa điểm bên ngoài quốc gia / khu vực của tôi tuân theo pháp luật chuyển giao dữ liệu hiện hành, bao gồm cả pháp luật của Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Tôi chọn tham gia và tôi hiểu rằng tôi có thể thu hồi sự đồng ý này bất kỳ lúc nào thông qua biểu mẫu Hủy đăng ký Unsubscribe form.
Các thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong mỗi chính sách bảo vệ dữ liệu của mỗi quốc gia: Việt nam.

 

请勾选下面的方框,以接收富士通集团关于我们的服务、产品和未来活动的信息。
我同意富士通集团可以为营销目的收集、披露和处理我的个人数据,包括跟踪我对电子邮件及其中URL链接的访问,无论是富士通自身还是通过第三方。这些第三方将受到保密和安全方面合同义务的约束。我同意在遵守适用的数据传输法律的情况下,我的个人数据可以被传输到我所在国家/地区以外的地方或从那里访问,包括传输到美国和日本。
我选择加入,并且我理解我可以在任何时候通过退订表格撤销这一同意。
进一步的信息可以在每个国家/地区的数据保护政策中找到。
Global / Singapore / Thailand / Vietnam / Philippines / Malaysia / India / Taiwan / Hong Kong / China

 

如隱私聲明與本同意書有任何矛盾之處,以本同意書為準。

請通過以下表格來選擇接收富士通集團的服務、產品和未來活動的訊息。
我同意富士通集團可以基於行銷目的蒐集、揭露和處理我的個人資訊,包括追蹤我對電子郵件和其中URL連結的訪問,無論是直接還是透過代表我們的第三方方式。 此類第三方將承擔保密和資安的合約義務。 我同意,我的個人資訊可以在遵循適用的數據傳輸法令的情況下跨國傳輸至我所在國家/地區以外的地方或從其訪問,包括傳輸至美國和日本。

我選擇同意加入並瞭解我可以隨時透過發送取消訂閱表單撤銷此同意。(取消訂閱表單URL連結:Unsubscribe form.)
詳情可以在下面點選各個國家/地區的資料保護政策,以瞭解更多資訊。
Taiwan

 

Top of Page